Navigation Menu+

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostepności

Teatr Łaźnia Nowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-16

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie zostały spełnione następujące wymagania:

 • niski kontrast wielu elementów na stronie, w tym elementów interfejsu,
 • brak wtyczek dostosowującej wygląd strony do potrzeb użytkowników: kontrast, zmiana rozmiaru czcionki, zatrzymanie ruchu na stronie,
 • część informacji tekstowych prezentowana jest w formie grafik,
 • niektóre elementy np linki zaznaczają się wyłącznie kolorem,
 • niektóre nagłówki są pominięte,
 • nie ma możliwości pominięcia powtarzalnych elementów na podstronach. Brak menu służącego do przechodzenia, bez przeładowania strony, do istotnych treści serwisu za pomocą kotwic,
 • brak narzędzi do łatwego wyszukiwania treści na stronie, np. mapy serwisu, wyszukiwarki, czy listy podstron,
 • poszczególne podstrony i linki nie mają unikalnych, opisujących ich zawartość tytułów czy opisów, dla części strony (np. kafle) nawigacja jest nieintuicyjna oraz brak widoczności zaznaczania elementów,
 • część informacji widoczna jest po najechaniu na nie kursorem, przy czym nie ma możliwości ich odrzucenia bez przesuwania wskaźnika myszy – niezgodność z wytyczną 1.4.13

Na stronie internetowej brak:

 • tekstów alternatywnych dla informacji nietekstowych,
 • napisów zawierających dialogi oraz prezentujących ważne informacje dźwiękowe dla materiałów wideo,
 • opisów tekstowych lub dźwiękowych dla materiałów wideo, które nie zawierają ścieżki dźwiękowej,
 • audiodeskrypcji lub treści alternatywnych multimediów.

W celu pozyskania informacji o repertuarze, spektaklach i innych wydarzeniach Teatr prosi o kontakt z Biurem Obsługi Widzów (tel. 504-416-796, e-mail: rezerwacja@laznianowa.pl), pozostałych informacji udzieli Biuro Teatru (tel. 12 425 03 20, e-mail: biuro@laznianowa.pl)

Teatr nie ma zatrudnionego programisty, który mógłby zmodyfikować stronę internetową. Instytucja ubiega się o fundusze na postawienie nowej, dostępnej strony internetowej (www) spełniającej wymogi ustawy.

Ostatnia samoocena dostępności strony została dokonana przy użyciu strony https://wave.webaim.org.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest
Anna Pasternak,
apasternak@laznianowa.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 6802340.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.] Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przestrzeń Teatru Łaźnia Nowa w budynku na os. Szkolnym 25 w Krakowie jest dostępna dla osób o utrudnionym poruszaniu się.
Osobom poruszającym się na wózku najłatwiej dostać się do budynku wejściem po lewej stronie budynku, od strony parkingu, bowiem tam znajduje się odrębne wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

Przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Teatru zainstalowany jest wideodomofon skomunikowany z sekretariatem Teatru oraz z sektorem administracyjnym Teatru. Drzwi są otwierane poprzez zamek elektromagnetyczny. Widzowie zapraszani są przez pracowników Biura Obsługi Widza do foyer Teatru, a następnie na widownię. W celu sprawnej organizacji wizyty, zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Widza: tel. 504-416-796, e-mail: rezerwacja@laznianowa.pl

Sale teatralne, korytarze i inne przestrzenie przeznaczone dla widzów i gości Teatru nie posiadają barier progowych utrudniających przejezdność dla wózków inwalidzkich. W budynku Teatru nie ma windy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie 0, w tzw. „starej szatni”, przy bocznym wejściu oraz naprzeciwko wejścia do sal teatralnych.

Teatr dysponuje wewnętrznym parkingiem dla gości i widzów Teatru, w tym miejscami dogodnymi do zaparkowania dla samochodów osób z niepełnosprawnością. Maksymalna liczba stanowisk: 70. W celu skorzystania z miejsca parkingowego, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widza: tel. 504-416-796, e-mail: rezerwacja@laznianowa.pl

W Teatrze nie ma pętli indukcyjnych. Teatr nie dysponuje obecnie możliwością tłumaczenia spektakli na język migowy – zarówno na miejscu („na żywo”) i online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Spektakle teatralne i inne wydarzenia kulturalne odbywające się w ramach projektu „Bulwar[t]” mogą mieć miejsce również w innych przestrzeniach niż budynek (bryła) Teatru. Prosimy o sprawdzenie dostępności architektonicznej tych przestrzeni w deklaracji dostępności na stronie internetowej przed rozpoczęciem „Bulwar[t]u”.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress