Navigation Menu+

Regulamin Bulwar[t]u Sztuki

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ

BULWAR[T] SZTUKI 2019

MIEJSCE: TERENY ZIELONE NAD ZALEWEM W NOWEJ HUCIE ORAZ TEATR ŁAŹNIA NOWA

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem Imprezy jest Teatr Łaźnia Nowa, 31-977 Kraków, os. Szkolne 25.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 4. Impreza ma charakter kulturalny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi imprezy) przysługują następujące uprawnienia, które może zrealizować względem Organizatora (Administratora Danych Osobowych):
 2. Podane dane nie będą przekazywane poza obszar EOG oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące przy organizacji Imprezy, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Organizatora oraz wspierające ich bieżącą obsługę, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
  1. w przypadku realizacji celu pkt. 2 a-c nie dłużej jednak niż okres 3 miesięcy od jej zakończenia lub do momentu cofnięcia zgody.
  2. w przypadku realizacji celu pkt. 2 d-e nie dłużej jednak niż okres 10 lat od jej zakończeni lub do momentu cofnięcia zgody.
  3. W przypadku realizacji celu pkt. 2 f okres przechowywania zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej.
 4. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników Imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu Przeprowadzenia Imprezy Plenerowej Bulwar[t] Sztuki 2019, t.j:
 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie (31-977), os. Szkolne 25 , zwanym dalej Organizatorem.
  1. Rejestracji uczestników na wydarzenie o ograniczonej liczbie miejsc – w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu.
  2. Rejestracji uczestników na wydarzenia o charakterze sportowym – w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu.
  3. Przesyłania informacji organizacyjnych środkami komunikacji elektronicznej – w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu.
  4. Marketingowym i promocyjnym organizatora – w zakresie wizerunku.
  5. Marketingowym i promocyjnym partnerów organizatora – w zakresie wizerunku.
  6. Archiwalnych i statystycznych organizatora – w zakresie imienia, nazwiska i podpisu.
 6.      Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie a w przypadku wydarzeń o ograniczonej liczbie uczestników do zagwarantowania sobie uczestnictwa w wydarzeniu.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2. a-c jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w formie wiadomości elektronicznej zawierającej prośbę o rezerwację miejsca na wydarzeniu, przesłanej na adres e-mail: bulwart@laznianowa.pl.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 d-e jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumiana jako dobrowolna jej obecność na terenie i w czasie trwania Imprezy realizowanej przez Organizatora. Ponadto obecność ta równoznaczna jest z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora obejmujące utrwalenie, obróbkę, powielenie i wykorzystanie wykonanych zdjęć w mediach elektronicznych i drukowanych. Uczestnik ma prawo na nieudzielania zgody na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Informację o braku zgody należy zgłosić Organizatorowi wysyłając wiadomość na adres e-mail: bulwart@laznianowa.pl najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem wydarzenia.
 9. Organizator zaznacza, iż w sytuacji, gdy wizerunek osoby (uczestnika Imprezy) stanowić będzie jedynie element tła, szczegół większej całości wykonanej fotografii, zastosowanie mieć będą przepisy szczegółowe ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81 pkt. 2 ust. 2), które stanowią, iż ich rozpowszechnianie nie wymaga zezwolenia (zgody).
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 f jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) określony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem – przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Organizatora (Teatr Łaźnia Nowa, 31-977 Kraków, os. Szkolne 25) lub na adres e-mail: bulwart@laznianowa.pl
 12. Podane dane będziemy przetwarzali przez okres niezbędny do realizacji Imprezy (oraz wszystkich wydarzeń z nią związanych),
  1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych
  2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych
  3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  6. Prawo do przenoszenia danych osobowych
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 13. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora możliwy jest pod adresem e-mail: iod@laznianowa.pl oraz adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Łaźnia Nowa, 31-977 Kraków, os. Szkolne 25.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Organizator zapewnia uczestnikom Imprezy bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się podczas Imprezy. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty z wyłączeniem Wydarzeń wymagających rejestracji mailowej – oznaczonych w programie.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. Organizator udostępnia uczestnikom sprzęt, taki jak: leżaki, piłki, rakietki, siatki. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie niszczenia go, nie wynoszenia poza teren Imprezy, zwrotu na życzenie osób obsługujących Imprezę.
 4. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Impreza.
 5. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 6. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.
 7. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.
 8. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Organizator dopuszcza możliwość spożywania alkoholu jedynie zakupionego w kawiarni Klubu Kombinator otwartej na terenie Imprezy jedynie na terenie przy kawiarni, przeznaczonym do konsumpcji.
 10. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji.
 11. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.
 12. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora. Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Imprezy.
 13. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 14. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.
 15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 16. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 18. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu i obowiązuje we wszystkich dniach trwania Imprezy, tj. 27.06. – 01.09 2019 roku.
 19. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
 20. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 21. Niniejszy Regulamin jest dostępny: – w siedzibie Organizatora, – na stronie internetowej Organizatora.

Archiwalne:

Regulamin_Imprezy_Plenerowej_BYLWAR[T]_SZTUKI_2018

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress